Våre tjenester

Revisjon - vår hovedtjeneste.

Hovedoppgaven er å vurdere og avgi en uavhengig uttalelse om hvorvidt et selskaps årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt om selskapets ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk.

Attestasjon - bekreftelser på deler av regnskapet.

Formålet med attestasjoner/bekreftelser er å avgi en uavhengig bekreftelse til en motpart basert på avtalte kontrollhandlinger. Ofte kan dette være til offentlige myndigheter, banker og lignende. Attestasjon fra revisor er ikke revisjon, men skal gi mottaker trygghet om at informasjonen man rapporterer på en attestasjonsoppgave er riktig.

Økonomisk rådgivning

Vi tilbyr rådgivningstjenester innen ulike områder, for eksempel:

  • Skatt og avgift

  • Etablering av selskaper

  • Kjøp og salg av virksomheter

  • Konsolidering

  • mm.


Utleie av økonomipersonell

I roligere perioder har vi anledning til å leie ut økonomipersonell.